วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

คุณธรรมนำความรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษาและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้รับการศึกษาทั่วถึง
4. ส่งเสริมครูใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สามารถดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมครูจัดกิจกรรมอย่างมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
7. ระดมทรัพยากร แหล่งเรียนรู้และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีทักษะการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
2. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและได้มาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. โรงเรียนมีการขยายโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียน
6. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7. โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
8. โรงเรียนมีความพร้อมและเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานสากลพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก และหลักธรรมาภิบาล
9. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
3. พัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้และการประกันคุณภาพภายใน
4. พัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารสู่มาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นมืออาชีพ
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรและจัดสิ่งแวดล้อมภายในเพื่อการศึกษา
6. พัฒนาและส่งเสริมด้านงบประมาณในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบมีส่วนร่วม