ระบบการติดตามและประเมินผล

ผลการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)

ปีงบประมาณ 2565

นายสุทินธ์ คำน่าน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวชิรา  เสนสอน

ครู คศ.3

นางสาววาสนา  ใจคำ

ครู คศ.3

นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร

ครู คศ.3

นางอชิรญา บุญมา

ครู คศ.3

นางสาวชุติปัญญ์  ล่อกา

ครู คศ.2

นางณัฐมล  กลิ่นหอม

ครู คศ.2

นายธิติวุฒิ  หว่างวงษ์แก้ว

ครู คศ.2

นางมณีรัตน์  มะโนวงศ์

ครู คศ.2

นางกัณฑ์สิณี  วงษ์ลืออำนาจ

ครู คศ.2

นางสาววิภาวรรณ  โกศัยวิเศษสกุล

ครู คศ.2

นางสาวดลยา  แซ่กือ

ครู คศ.2

นายณัฐวุฒิ  ถาวรวงศ์

ครู คศ.2

นางกัลยารัตน์  ชื่นสิน

ครู คศ.2

นางสาวพรภนา  แสนยะ

ครู คศ.2

นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส

ครู คศ.2

นางสาวญาณัท  ศรศักดา

ครู คศ.2

นายสุกิจ  สว่างเดือนฉาย

ครู คศ.2

นายชัยวัฒน์  บรรลือ

ครู คศ.2

นายอธิษฐ์  บุญเจริญ

ครู คศ.1

นายจรูญ  พันธ์ศรีธัญรัตน์

ครู คศ.1

นายวุฒิชัย  สกุณี

ครู คศ.1

นางสาวโชคธิดา  กลับรินทร์

ครู คศ.1

นางสาววัลลภา  ปัญญาน้อง

ครู คศ.1

นายภาณุพงศ์  เชื้อสุวรรณ

ครู คศ.1

นายพชร  โพธิ์อ่วม

ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ  แก้วสุติน

ครู คศ.1

นางสาวชมภู  กีตา

ครู คศ.1

นายเพชร  ภิวงศ์

ครู คศ.1

นายพงศกร  เอี้ยงหมี

ครู คศ.1

นายสุรินทร์  เณรเอี่ยม

ครู คศ.1

นายเฉลิมพันธ์  รัตนพงศ์

ครู คศ.1

นางกัลยา  พรมีทรัพย์

ครูผู้ช่วย

นางสาวสุพัตรา  สัตย์ธรรมรังษี

ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.หญิงชนม์นิภา  อุทธา

ครูผู้ช่วย

นางสาวทิชากร  วันดี

ครูผู้ช่วย

นายเทวัณ  ดำดี

ครูผู้ช่วย

นายวรพัฒน์  งามเลิศ

ครูผู้ช่วย