ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1063160250
รหัส Smis 8 หลัก : 63022003
รหัส Obec 6 หลัก : 160250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ท่าสองยางวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thasongyangwittayakhom
ที่อยู่ : หมู่ที่   2   บ้านลำร้อง
ตำบล : แม่ต้าน
อำเภอ : ท่าสองยาง
จังหวัด : ตาก
รหัสไปรษณีย์ : 63150
โทรศัพท์ : 055589101
โทรสาร : 055589306
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16 เมษายน 2518
อีเมล์ : tswschooloffice@gmail.com
เว็บไซต์ : www.tswschool.ac.thเว็บไซต์โรงเรียน (Host สพฐ.)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลแม่ต้าน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 160 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 1 กม.

แผนที่พิกัดโรงเรียน