หน้าแรก

Slider
Slider
Slider

สาส์นจากผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

คุณธรรมนำความรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

นายสุทินธ์ คำน่าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคทม

ประกาศโรงเรียนฯ

9 พฤษภาคม 2567 ประกาศรับบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งงานบริการ(แม่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 7-11 พ.ค. 2567
4 มกราคม 2566 ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
27 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เรื่อง การปฏิบัติราชการของครู บุคลากรและการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
31 ธันวาคม 2564 ประกาศ เรื่อง เปิดเรียนแบบ On-Site และการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
28 พฤศจิกายน 2564 ประกาศ เรื่อง กำหนดการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 6
ปฎิทินกิจกรรม
No event found!
Load More