การติดตามและประเมินผล

ผลการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement)

ปีงบประมาณ 2566

นายสุทินธ์ คำน่าน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวชิรา  เสนสอน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววาสนา  ใจคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอชิรญา บุญมา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวดวงฤทัย สุขประชาพันธุ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัญชัญ ไทยแท้

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุติปัญญ์ ล่อกา

ครูชำนาญการ

นายธิติวุฒิ หว่างวงษ์แก้ว

ครูชำนาญการ

นางมณีรัตน์ มะโนวงศ์

ครูชำนาญการ

นางกัณฑ์สิณี วงษ์ลืออำนาจ

ครูชำนาญการ

นางสาววิภาวรรณ โกศัยวิเศษสกุล

ครูชำนาญการ

นางสาวดลยา แซ่กือ

ครูชำนาญการ

นายณัฐวุฒิ ถาวรวงศ์

ครูชำนาญการ

นางสาวพรภนา  แสนยะ

ครูชำนาญการ

นางสาววิรมณ  แก้วศรีสดใส

ครูชำนาญการ

นางสาวญาณัท  ศรศักดา

ครูชำนาญการ

นายชัยวัฒน์  บรรลือ

ครูชำนาญการ

นางสาวอุไรวรรณ ปิจิตร

ครูชำนาญการ

นางสาวสิริกร ยศวิชัยพร

ครูชำนาญการ

นางพิชชานันท์ มาอ่อน

ครูชำนาญการ

นางสาวโชคธิดา กลับรินทร์

ครูชำนาญการ

นายจรูญ พันธ์ศรีธัญรัตน์

ครู

นายอธิษฐ์ บุญเจริญ

ครู

นางสาววัลลภา ปัญญาน้อง

ครู

นายภาณุพงศ์ เชื้อสุวรรณ

ครู

นายพชร โพธิ์อ่วม

ครู

นางสาวชมภู  กีตา

ครู

นายเฉลิมพันธ์ รัตนพงศ์

ครู

นางกัลยา พรมีทรัพย์

ครู

นางสาวสุพัตรา สัตย์ธรรมรังษี

ครู

ว่าที่ ร.ต.หญิงชนม์นิภา อุทธา

ครูผู้ช่วย

นางสาวทิชากร วันดี

ครูผู้ช่วย

นายเทวัณ ดำดี

ครูผู้ช่วย

นายวรพัฒน์ งามเลิศ

ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.หญิงอัญญารัตน์ ใจเรือน

ครูผู้ช่วย

นางสาวพันทิพา ศรีสวัสดิ์

ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิร์อร ตาคำปัญญา

ครูผู้ช่วย

นางสาวลอยเดือน รุ่งสว่าง

ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลวัลย์ มาลาคีรีกุล

ครูผู้ช่วย

นายวิทย์วศิน สมภิพงษ์

ครูผู้ช่วย

นายกรีระพัฒน์ ลิ้มประสพ

ครูผู้ช่วย

นายพร้อมพงศ์ ไอยราเศวต

พนักงานราชการ

นายยศธน ศรีสุพรรณ

พนักงานราชการ