การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ITA Online


ข้อมูลพื้นฐาน

         โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา

         ข้อมูลผู้บริหาร

         อํานาจหน้าที่

         ข้อมูลการติดต่อ

         แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา

         กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์

         ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

         Q&A

         Social Network

         นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การบริหารงาน การดําเนินงาน

         แผนดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี

         รายงานการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี รอบ 6 เดือน

         รายงานผลการดําเนินงานประจําปี

การปฏิบัติงาน

         คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

         คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

         ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

         รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจการให้บริการ

         E–Service

การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

         แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

         ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ

         สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

         รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจําปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

         การดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

         หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

         รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

         แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

         ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

         ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

         การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy

         ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

         การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

         รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

         การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจําปี

         การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริต

         แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจําปี

         รายงานการกํากับติดตาม การดําเนินการป้องกัน การทุจริตประจําปี รอบ 6 เดือน

         รายงานผลการดําเนินการ ป้องกันการทุจริตประจําปี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

         ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

         การขับเคลื่อนจริยธรรม

         การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

         มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

         การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน