ประวัติโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

          โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ที่ตั้ง 175 หมู่ 2 ถนนปัญญาสามัคคี  ตำบลแม่ต้าน  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มีเนื้อที่ 36 ไร่ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการมี 6 ตำบลได้แก่ ตำบลแม่ต้าน ตำบลท่าสองยาง ตำบลแม่หละ ตำบลแม่อุสุ ตำบลแม่วะหลวง ตำบลแม่สอง
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
          โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ต้าน  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  มีเนื้อที่ทั้งหมด  2  แปลง  รวมทั้งหมด  36  ไร่  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอท่าสองยางประมาณ  1  กิโลเมตร  เดิมชื่อโรงเรียนท่าสองยาง  เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-ป.7) สังกัดกรมสามัญศึกษา  มีนายชาญ  กาญจนสูตร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และเมื่อวันที่  16  เมษายน  2518  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  มีชื่อว่า  โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  และได้มีการมอบทรัพย์สิน  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมทั้งบุคลากรจากโรงเรียนประถมศึกษาเดิมมาสังกัดโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมทั้งหมด
          โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเปิดรับนักเรียนแบบสหศึกษา  มีอาคารเรียนแบบ  017  ขนาด  4  ห้องเรียน จำนวน  1  หลัง  ทำการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1 – ม.ศ.3 ) และ นายชาญ  กาญจนสูตร  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  มีครูทำการสอนจำนวน  4  คน  นักเรียนจำนวน  52  คน  นักการภารโรงจำนวน  1  คน
         พ.ศ.2519  ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา  สร้างบ้านพักครูจำนวน  1  หลัง  บ้านพักนักการภารโรงจำนวน  1  หลัง  ห้องน้ำนักเรียนจำนวน  1  หลัง
         พ.ศ.2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด  3  ห้องเรียน จำนวน  1  หลังและบ้านพักครูจำนวน   1  หลัง
         พ.ศ.2522  ได้เกิดเพลิงไหม้อาคาร  017  หมดทั้งหลัง  และได้รับการบริจาคเงินจำนวน  10,450  บาทจากบริษัทตากทำไม้  จำกัด  ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนได้ช่วยกันดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 2 ห้องเรียน  จนเสร็จ
         พ.ศ.  2523  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูจำนวน  1  หลัง  และอาคารเรียนชั่วคราวขนาด  3  ห้องเรียน จำนวน  1  หลัง
         พ.ศ.2526  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล. ขนาด 8  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง
         พ.ศ.2527  นายอนันต์  ตาวงษ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมและกรมสามัญศึกษา(เดิม) ได้คัดเลือกให้โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเข้าสู่โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  รุ่นที่ 2 เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา  2527-2529  และได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนจัดซื้อหนังสือยืมเรียน  จัดเงินทดแทน  ยกเว้นการเก็บเงินบำรุงการศึกษาจำนวนร้อยละ  50  ของนักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
         พ.ศ. 2528  นายอนันต์  ตาวงษ์  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเรียนแบบ 108 ล. และได้รับการจัดสรรงบประมาณในโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ดังนี้
         1. ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ 102/27                จำนวน  1  หลัง
         2. ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล                        จำนวน  1  สนาม
         3. ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน คสล. แบบ ฝ.33       จำนวน  1  ชุด
         4. ก่อสร้างถนนลูกรังภายในบริเวณโรงเรียน กว้าง 3  ม. ยาว  500  ม.  โดยไม่ใช้งบประมาณของกรมสามัญศึกษา
         5. กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการจัดสร้างฝายเก็บน้ำฝนตามโครงการ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กบริเวณร่องน้ำห้วยภายในโรงเรียน
        กรมสามัญศึกษาได้ดำเนินการจัดตั้งโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง  และได้ทำการคัดเลือกโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมให้เป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม  อำเภอแม่ระมาด  จังหวัดตาก และโรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยาคม  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  โดยทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ในด้านทุนการศึกษา  วัสดุอุปกรณ์และอื่นๆ ด้วยดีตลอดมา
         พ.ศ.  2530 ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  แบบ 203/27  จำนวน  1  หลัง
         พ.ศ.  2531 กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกให้โรงเรียนจุฬา-ธรรมศาสตร์  บ้านแม่ออกผารู  ตำบลแม่หละ  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ให้เป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม  และนายอนันต์  ตาวงษ์  ได้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และนายจุมพจน์  แก้วสุริยะ  ครูใหญ่โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมแทน
         พ.ศ. 2535 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้างหอประชุม แบบ 100/27  จำนวน  1  หลัง  ห้องน้ำห้องส้วมชาย-หญิงแบบ 6 ที่ จำนวน 1 หลัง และต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนแบบ 108 ล. จำนวน  4  ห้อง  นอกจากนี้ยังได้รับการปรับโครงการจากการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษารุ่นพิเศษ4
         พ.ศ. 2536 สร้างห้องสมุดโรงเรียนใต้ถุนอาคารเรียนแบบ 108 ล. จำนวน 2 ห้อง โดยชมรม ครู-ผู้ปกครอง  จำนวนเงิน  60,000  บาท
         พ.ศ. 2538 ได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา,โครงการจัดการศึกษาหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน  (ปชด.) นอกจากนี้ยังได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล. การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว  200 เมตร  และได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
         พ.ศ. 2550 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างบ้านพักนักเรียน จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  350,000  บาท
         พ.ศ.  2551  (24 ก.พ.2551)  นายบริบุญ  รัติภัทร์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
         พ.ศ.  2553  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้างบ้านพักครู  จำนวน  1  หลังและบ้านพักนักเรียนบ้านไกล  จำนวน  1  หลัง
         26 ธันวาคม  2554   นายกฤษณะ  เครืออยู่  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
         พ.ศ.  2555  ได้รับจัดสรรสิ่งก่อสร้างระบบน้ำบาล โดยได้งบจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  จำนวน  1  แห่ง
         พ.ศ.  2558  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้างหอพักนักเรียนแบบอาชีวะ จำนวน 1 หลัง
         พ.ศ.  2559  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล/57-ข จำนวน 1 หลัง
         พ.ศ.  2562  ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้าง บ้านพักครูแบบแฟลต 8/12 จำนวน 1 หลัง
         21 ตุลาคม 2565   นายสุทินธ์  คำน่าน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
         ปัจจุบันมี  นายสุทินธ์  คำน่าน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครูปฏิบัติการสอน จำนวน 41 คน พนักงานราชการ จำนวน 2 คน