ปรัชญา คติพจน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

ปรัชญา

ระเบียบวินัยดี เป็นสิ่งชี้ความเจริญ

คติพจน์

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี

ความพร้อมเพียงของหมู่คณะ ก่อให้เกิดสุข

เอกลักษณ์

โรงเรียนคุณธรรม

อัตลักษณ์

ความรู้คู่คุณธรรม ยิ้ม ไหว้ ทักทาย