โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

กลุ่มงานหลักสูตรและการเรียนการสอน

 • งานพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน

 • งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้และศักยภาพนักเรียน

 • งานคัดลอกหนังสือเรียน

 • งานกลุ่มสาระการเรียนรู้

 • งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • งานทวิศึกษา

 • กิจกรรมพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์

 • งานจัดตารางสอน ตารางเรียน และจัดสอนแทน

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

 • งานนิเทศภายใน

 • ศูนย์พัฒนาวิชาการ

 • งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 • งานสวนพฤกษศาสตร์

 • งานแนะแนว

 • งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้

 • งานกองทุน กยศ. และทุนการศึกษา -งานห้องสมุด

 • งานเครือข่ายส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ

กลุ่มงานวัดผลและประเมินผล

 • งานวัดผลประเมินผล

 • กลุ่มงานทะเบียน และเทียบดอนผลการศึกษา

 • งานทะเบียนนักเรียน และเทีียบโอนผลการศึกษา

 • งานสำมะโนผู้เรียน

 • งานรับนักเรียน

 • กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

 • งานประกันคุณภาพ

 • งานประเมินผลกลุ่มบริหาร

 • วิชาการ

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

กลุ่มงานนโยบายและแผน

 • งานนโยบายและแผน

 • งานสารสนเทศ

 • งานระดมทรัพยากร

กลุ่มงานการเงิน

 • งานการเงิน

 • งานการบัญชี

 • งานเรียนฟรี 15 ปี

 • งานร้านค้าสวัสดิการ

กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์

 • งานพัสดุ

 • งานยานพาหนะ

กลุ่มงานนโยบาย

 • ร.ร.สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

 • ร.ร.ต้นแบบปลอดบุหรี่

 • สวนพฤกษศาสตร์

 • สถานศึกษาปลอดภัย

 • งานประเมินผลกลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและสรรหา

 • งานวางแผนอัตรากำลัง

 • งานสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย

กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

 • งานบำเหน็จความชอบ

 • งานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู

 • งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • งานบำรุงขวัญและส่งเสริมกำลังใจ

 • งานวินัยและการลงโทษ

กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร

 • งานพัฒนาบุคลากร

 • งานรักษาความปลอดภัย

 • งานประเมินวิทยฐานะ

 • งานประเมินผลกลุ่มบริหารงานบุคคล

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานธุระการ

 • งานธุระการ

 • งานเลขานุการ สพฐ.

 • งานวางแผนระบบบริหารพัฒนาองค์กร

 • งานสำนักงานผู้บริหาร

 • งานสหวิทยาเขต

กลุ่มงานบริการ

 • งานอาคารสถานที่และลูกจ้าง

 • งานควบคุมภายในสถานศึกษา

 • งานชุมชนและภาคีเครือข่าย

 • งานประชาสัมพันธ์

 • งานโสตทัศนูปกรณ์

 • งานอนามัยและประกันอุบัติเหตุ

 • งานโภชนาการ

 • งานประเมินกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

กลุ่มงานปกครอง

 • งานระบบช่วยเหลือดูเเลนักเรียนและ

 • ครูที่ปรึกษา

 • งานปกครอง แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

 • งานปกครองระดับชั้น

กลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน

 • งานกิจกรรมนักเรียน

 • งานส่งเสริมประชาธิปไตย

 • งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

 • งานป้องกันยาเสพติด

 • งาน To Be Number One

 • งานจราจร รถรับส่งและเวรประจำวัน

 • งานโภชนาการ

 • งานประเมินกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย