ประกาศเปิดเรียนรูปแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📢📢📢 ประกาศเปิดเรียนรูปแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 โดยจัดการเรียนการสอนทางไกลในระยะแรกด้วยรูปแบบ On-hand และ Online ด้วยสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม จึงขอแจ้งเปิดเรียนโดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site (เรียนที่โรงเรียนตามปกติ) ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มาติดต่อราชการ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมได้กำหนดมาตรการป้องกัน ดังนี้
🔸 ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
🔸 ครู บุคลากร นักเรียน และผู้เข้ามาติดต่อ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
🔸 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด ทุก 30 วัน
🔸 จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลล้างมือ
🔸 จัดระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร

🔸 ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มมคนเป็นจำนวนมาก และให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม