ประกาศ เรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

📢📢📢 ประกาศ เรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองนักเรียนเฝ้าระวัง ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของแรงงานกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ หากมีนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงและเกิดความเสี่ยงในการที่จะทำให้เกิดการระบาดของโรค ให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ หยุดมาเรียน และดำเนินการตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และ ศบค. จังหวัดโดยเคร่งครัด

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ