แจ้งรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม แจ้งรูปแบบและแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🔹 โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ได้กำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ครบตามหลักสูตร ในระหว่างวันที่ 14 – 25 มิถุนายน 2564

🔹 ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) คือ การสลับกลุ่มนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (On site) กับเรียนที่บ้าน (On hand)

🔹 แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่ม A และ กลุ่ม 😎 จำนวนนักเรียน 20-25 คนต่อห้องเรียน โดยสลับวันมาเรียน

🔹 เริ่มเรียนเต็มรูปแบบ 100 % ในวันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564

🔸 รายชื่อนักเรียนแบบสลับกลุ่มมาเรียน กลุ่ม A >> https://bit.ly/2TVca2V
🔸 รายชื่อนักเรียนแบบสลับกลุ่มมาเรียน กลุ่ม B >> https://bit.ly/3xc1CLe
🔸 ตารางเรียนแบบสลับกลุ่มมาเรียน กลุ่ม A และ B >> https://bit.ly/3ctjGIQ
🔸 ตารางเรียน ม.ต้น ภาคเรียนที่ 1/2564 >> https://bit.ly/2TfYdfs
🔸 ตารางเรียน ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 1/2564 >> https://bit.ly/3uuinQ3

***หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป***