รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self Report) ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด เสนอเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ