ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (ในส่วนของกองทัพบก) ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มพื้นที่พิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า