โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ให้การส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรเป็นผู้รับพระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 จังหวัดตาก