รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ภาคเหนือ ครั้งที่ 10 เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ