รางวัลผลงานนวัตกรรมดีเด่น ระดับเหรียญเงิน ประเภท นวัตกรรมด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม