โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษ ได้สูงสุดจากปีการศึกษา 2561 จากการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562