โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ สูงสุด ของ สพม.38 จากการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562