โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ ScQA ประจำปีพุทธศักราช 2561