โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขั้นพื้นฐาน