หลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรสถานศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2565

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ