การดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

มาตรการการรับสินบน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ