การประชุม”การปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก