ถาม – ตอบ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม

คำแนะนำ ช่องทางถาม – ตอบ จัดทำขึ้นเพื่อบุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และโรงเรียนสามารถสื่อสารให้คำตอบได้
ท่านสามารถสอบถามข้อมูล โดยดำเนินการดังนี้
1. ระบุเรื่องที่ต้องการสอบถาม
2. ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการสอบถาม
3. เมื่อระบุเรื่องที่ต้องการสอบถามและรายละเอียดเสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึก (Submit Question)
4. เมื่อหน่วยงานได้รับคำถาม จะดำเนินการตอบให้ท่านภายใน 24 ชั่วโมง

Question in one sentence
Question and answer is powered by anspress.net